Büyük Endüstriyel Kazaları Önleme Politikası

BKÖP Belgesi Hazırlama
(Büyük Endüstriyel Kazaları Önleme Politika Belgesi)BKÖP Belgesi Hazırlama Konusunda Uzman ve Deneyimli Kadromuzla Sizlere Hizmet Verebiliriz

BKÖP RAPORU HAZIRLANMASI AŞAMALARI
İşletmenizde gerçekleştirilecek çalışmalar sırasında 02 Mart 2019 tarihli ve 30702 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (BEKRA)” ve eklerinin hükümlerine uyulmalıdır.
Türkiye’nin SEVESO ile ilgili AB’ne uyumunu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ve “SEVESO-II Direktifinin Türkiye’de Uygulama Kapasitesini Arttırmak (EuropeAid/130724/D/SER/TR)” projesi kapsamında gerçekleştirilen Türkiye’de Seveso-II direktifinin gelecekteki uygulamasından sorumlu olan merkezi ve yerel kuruluşların idari ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi çalışmaları teklifin genelinde yol gösterici olmakla beraber, gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarda temel oluşturacaktır.

Seveso Direktifi; ÇED, SED, eko-etiket, sorumluluk ve tazminat, CLP ile ilgili müktesebat ile yakından ilişkilidir ve bir bütünün parçasıdır. Tüm bu konuların dikkate alındığı bir raporlama ve denetim sistem yaklaşımı gereklidir.

BKÖP BELGESİNDE HAZIRLIK AŞAMASINDA ASGARİ YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Rapor yazımında yazım diline dikkat edilerek raporun ana metni oluşturulması ve raporun yazılması sağlanmalıdır. Kuruluşun ve kuruluştaki tüm tesislerin tanıtımı yapılarak detaylandırılmalıdır. Kuruluşun tamamına ait ölçekli vaziyet planına yer verilir. Vaziyet planında yer alan tüm bölümlerin ne olduğu anlaşılır şekilde belirtilir. Ayrıca vaziyet planında büyük kaza tehlikesi olan tesisler işaretlenir. Kuruluştaki tesislerin tanıtımı yapılır. Kuruluştaki tesislere ait genel bilgiler

Kuruluşun kaç tesisten oluştuğu, bu tesislerin adı, bu tesislerdeki çalışan sayısı (varsa vardiya şeklinde), tesislerin işletmeye alınma tarihleri, kapasiteleri, tesisler arasındaki proses ilişkisi ve tesislerin planlı duruş dönemleri hakkında bilgi verilir.

GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİNİN YAPISAL GEREKLİLİKLERİ

Varlık unsuru;
Güvenlik yönetim sisteminin “varlık” unsurunu yerine getirmesi için mevzuat gereklilikleri ve diğer yönetim sistemi unsurlarıyla uyumlu şekilde belirlenmesi, tanımlanması, dokümante edilmesi ve gerekli eğitim ihtiyaçlarının sağlanarak kurulması gerekmektedir.

Uygulama unsuru;
Kurulan güvenlik yönetim sisteminin “uygulama” unsurunu yerine getirmesi için endüstriyel faaliyet konularıyla uyumlu şekilde, proses güvenliğini kesintisiz şekilde sürdürüldüğünün kanıtları ortaya konmalıdır.
GYS gerekliliklerini sağlayacak şekilde hazırlanmış dokümantasyonun ve GYS proseslerinin uygulanarak kayıt altına alınması, gözden geçirme ve denetleme faaliyetleri ile ihtiyaç duyulan raporlamaların sunulması, düzeltme ve önleme faaliyetlerinin aksamaları önleyecek şekilde uygulanmasıyla; güvenlik yönetim sisteminin uygulama gerekliliklerin sağlanması gerekmektedir.

Etkinlik unsuru;
Uygulanan güvenlik yönetim sisteminin “etkinlik” unsurunu yerine getirmesi için GYS proseslerine ilişkin ölçme ve izlemeler, ilgili prosedürler kapsamında tanımlanmış hedeflere erişme dereceleri değerlendirilerek; sistemin bir bütün halinde geliştirilmesi, uygulamaların iyileştirilmesine olanak sağlayacak şekilde bilimsel metotların ve standardizasyonun entegre edilmesi, proses güvenliği kapsamında sürekli iyileştirme projelerinin oluşturulması, GYS performansının tüm kuruluşa operasyonel verimlilik, proses güvenliğini arttıracak ve fayda maliyet ilişkisini avantajlı konuma getirecek şekilde yapılandırılması ve sürdürülmesi ile gerçekleşir.

GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU

 • Güvenlik yönetim sisteminin bağlamının belirlenmesi
 • Güvenlik yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi
 • Güvenlik yönetim sistemi organizasyonu (GYSO)
 • Kuruluşun organizasyon yapısı (organizasyon ve personel)
 • Kuruluşun güvenlik kültürü (organizasyon ve personel)
 • Görevli personelin eğitimi (organizasyon ve personel)
 • Eğitim ihtiyaçları (organizasyon ve personel)
 • Güvenlik ile ilgili gelişmelerin takibi (organizasyon ve personel)
 • Güvenlik bilgi alışverişi (organizasyon ve personel)
 • Alt işveren yönetimi (organizasyon ve personel)
 • Büyük kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Metodoloji, Veri kaynakları, İşletim kontrolü (Tesisin işletmeye alınması)
 • İşletmeye alma ekibi hakkında bilgiler, Tesis Kurulumunun Kontrolü
 • Enstrümantasyon Sisteminin Kontrolü
 • Ekipmanların Temizlenmesi, Yardımcı Ekipmanların
 • Değerlendirilmesi, Enstrümanların Kalibrasyonu
 • Devreye Alma Faaliyetleri, Aksaklıkların Giderilmesi, Tesis ve proseslerin işletilmesi, Kontrol ve Alarm Sistemleri
 • Bakım Politikası ve Uygulanması, Çalışma Talimatları ve İş İzin Sistemleri, Proses Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü
 • Proses ekipmanlarının devreden çıkarılması, Değişimin yönetimi, Kritik değişiklikler, Kritik değişikliklerin içeriği
 • Değişiklik nedeniyle oluşabilecek tehlikeler, Değişikliklerin kaydedilmesi ve ilgili belgelerin güncellenmesi
 • Çalışanların bilgilendirilmesi
 • Acil durumlar için planlama
 • Performansın izlenmesi
 • Denetleme ve inceleme

NE TÜR RAPORLAR HAZIRLAMALISINIZ:

BEKRA raporu sonucuna göre;

Tehlikesiz Grup :
Herhangi bir rapor hazırlamalarına gerek yoktur. Sadece SEVESO Bildirim yükümlülüğü bulunmaktadır. İşletmede kullanılan kimyasal ve tehlikeli maddelerde değişiklik olması durumunda bildirimlerin revize edilmesi gerekmektedir.

Alt Seviye Kuruluşlar:
BEKRA Bildirimi
Büyük Endüstriyel Kaza Önleme Politika Belgesi
Güvenlik Yönetim Sistemi

Üst Seviye Kuruluşlar :
BEKRA Bildirimi
Büyük Endüstriyel Kaza Önleme Politika Belgesi
Güvenlik Yönetim Sistemi
Güvenlik Raporu
Dahili Acil Durum Planı
Tatbikat Sonuç Raporu
Kaza Bilgisi
Doküman ve raporları Hazırlamaları Gerekmektedir.,

Şimdi bizi arayarak hemen tedbir alabilirsiniz! Zaman kaybetmeyiniz…

Bu Rapor Neden Önemli?

Seveso Direktifi; ÇED, SED, eko-etiket, sorumluluk ve tazminat, CLP ile ilgili müktesebat ile yakından ilişkilidir ve bir bütünün parçasıdır. Tüm bu konuların dikkate alındığı bir raporlama ve denetim sistem yaklaşımı gereklidir.